!-- Google Tag Manager -->

Privacy Policy

Privacy Policy

I. INLEIDING

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door GITP B.V. en PiCompany B.V., een dochteronderneming van GITP B.V. (hierna: ‘GITP’). Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. GITP verzamelt persoonsgegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is de Europese privacywetgeving die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft.

AVG EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

GITP is met het oog op de naleving van de AVG en met het doel opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en bezoekers van onze websites ervan te verzekeren dat GITP persoonsgegevens op de best mogelijke manier beschermt, ISO 27001-gecertificeerd. GITP heeft in dat kader een managementsysteem voor informatiebeveiligingsbeleid ingericht.

De naleving van deze ISO-norm gaat gepaard met een (verplicht) bewustwordingsprogramma voor alle (nieuwe) medewerkers over privacy en informatiebeveiliging. Het geheel omvat GITP’s stelsel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en procedures voor de melding van incidenten, controlemechanismen, opleiding van medewerkers, evaluatie van activiteiten en continue verbetering. De directie is eigenaar van dit programma en laat zich bijstaan door een Security Officer en Functionaris voor de Gegevensbescherming.

De bescherming van privacy speelt van oudsher een zeer belangrijke rol in onze organisatie. Alle assessment-psychologen zijn verplicht lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en (tuchtrechtelijk) gebonden aan een uiterst zorgvuldige omgang met assessmentgegevens.

In alle verwerkingen binnen onze organisatie gaan wij zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie. De principes en verplichtingen van de AVG zijn hierbij het uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan GITP zich conformeert.

Dit houdt o.a. in dat GITP:

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN

GITP verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen: bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met u en/of uw werkgever overeengekomen, voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van offerte) of voor het verwerken van het verzoek dat u ons via een van de formulieren op onze website doet.

GITP heeft een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Op diverse pagina’s van onze website wordt gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen, bijvoorbeeld wanneer u met ons in contact wilt komen of informatie aanvraagt. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met uw toestemming. Deze gegeven toestemming kunt u te allen tijde ook weer intrekken.

GITP ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

GITP treedt voor de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van een deel van haar dienstverlening op als verwerkingsverantwoordelijke. GITP stelt in die hoedanigheid zelf de doeleinden van en middelen voor de gegevensverwerking vast en is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens eindverantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke beschikt GITP over een gegevensverwerkingsadministratie (verwerkingsregister). Dit register is onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid van GITP en wordt evenals overige documenten met regelmaat geëvalueerd en waar nodig bijgewerkt.

GITP ALS VERWERKER

GITP verwerkt in de uitvoering van haar diensten aan en namens opdrachtgevers ook persoonsgegevens. In dat geval treedt onze opdrachtgever op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens en GITP als verwerker. De opdrachtgever van GITP stelt in dat geval de doeleinden en middelen vast en is ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens eindverantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke weten regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Indien GITP verwerker is van persoonsgegevens wordt met de opdrachtgever een verwerkersovereenkomst gesloten.

Als verwerker zal GITP deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken op een wijze die noodzakelijk is voor de levering van haar diensten die voortvloeien uit een overeenkomst tot het leveren van diensten en overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever. Uitzonderingen hierop gelden alleen in het geval van een op GITP als verwerker rustende wettelijke verplichting.

Onverminderd de bestaande contractuele regelingen met opdrachtgevers zal GITP alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en medewerkers en subverwerkers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens informeren over de vertrouwelijke aard van persoonsgegevens. GITP draagt er zorg voor dat dergelijke personen en partijen een adequate geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen.

In de rol van verwerker zal GITP de activiteiten die (deels) bestaan uit het verwerken van persoonsgegevens of vereisen dat persoonsgegevens verwerkt worden, niet uitbesteden aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever. GITP zorgt ervoor dat deze derde partij gebonden is aan de verplichtingen die op GITP rusten en ziet toe op naleving daarvan.

In opdracht van opdrachtgevers kunnen testdeelnemersgegevens verrijkt worden met door opdrachtgever verstrekte informatie of extra door GITP verzamelde informatie. De verwerking van deze informatie en de koppeling aan testdeelnemersgegevens, testgegevens en resultaten vindt plaats met GITP in de rol van verwerker en opdrachtgever in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. GITP zal resultaten die hieruit voortvloeien alleen in geaggregeerde én geanonimiseerde vorm delen met opdrachtgever of derden. In het geval GITP persoonsgegevens verstrekt aan de opdrachtgever of derden, gebeurt dit alleen met (door opdrachtgever verkregen) toestemming van de testdeelnemer.

II. WEBSITE

COOKIES

Wij maken op onze websites en apps gebruik van cookies. U kunt cookies voor alle sites uitzetten via uw browser.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies zijn geen computerprogramma’s en kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden. Cookies maken het bezoek aan de website en het gebruik van apps van GITP gebruiksvriendelijker.

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

GITP gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die GITP gebruikt bevatten geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende uw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en bezoek, zodat wij onze websites en apps kunnen optimaliseren en u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om.

WAT GEBEURT ER ALS COOKIES UITGEZET WORDEN?

Als u uw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het (website)gebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

WELKE COOKIES GEBRUIKT GITP?

GITP gebruikt functionele cookies, analytische/statistische cookies en marketing/tracking cookies.

COOKIES VAN DERDEN

Op onze website worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van deze derde van toepassing. We verwijzen u daarvoor naar de websites van deze derden en adviseren u deze regelmatig te raadplegen. De volgende partij plaatst op onze website cookies en/of overige technieken:

AFMELDEN COOKIES

Wilt u liever geen gebruik maken van cookies en/of overige technieken dan kunt u deze op ieder gewenst moment uitzetten of verwijderen via uw browser. Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, kunt u ook de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden.

III. UW PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN, GRONDSLAGEN EN GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

HET LEVEREN VAN (PRE-)CONTRACTUELE DIENSTEN

GITP verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op uw verzoek een offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met u te onderhouden in relatie tot de opdracht, een opdracht tot inschrijving te verwerken en bevestigen of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken.

BETROKKENHEID VAN EN DELEN MET DERDEN

GITP kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstenverlening voor u uit te voeren; het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een externe consultant, trainer of assessmentpsycholoog, of om een extern(e) test(systeem) als onderdeel van het assessment, of om ict-systeem of -platform waarmee we onze diensten verrichten, bijvoorbeeld een crm-systeem of e-learning platform. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft GITP de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeenkomen.

OM JURIDISCHE REDENEN DELEN MET DERDEN

We kunnen uw persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; (ii) om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen; en/of iii) de belangen, eigenschappen of veiligheid van GITP, onze gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet.

MARKETING EN VERKOOPACTIVITEITEN

GITP informeert klanten graag over aanbiedingen, innovaties en overige relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot onze dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is, of omdat u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Vanzelfsprekend hebt u altijd het recht aan te geven hierop geen prijs (meer) te stellen.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS OP DE GITP WEBSITE

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze website om u (gepersonaliseerde) webcontent te leveren en om zo gericht mogelijk met u te communiceren. Uw gegevens worden ook gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en websites te verbeteren, zoals hierboven uiteengezet. We kunnen gegevens die op onze websites zijn ingevoerd ook gebruiken om per e-mail informatie over andere diensten van GITP aan u te verzenden, op voorwaarde dat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk moment weer intrekken.

SOLLICITATIEDOELEINDEN VOOR VACATURES BIJ GITP OF ONZE OPDRACHTGEVERS

We bieden u de mogelijkheid op de website om ons uw motivatiebrief en CV toe te sturen in het kader van (open) sollicitaties bij GITP of een van onze opdrachtgevers, om u te abonneren op onze job-alert of voor opname in onze talentpool. Uw gegevens worden opgeslagen in een database die wordt beheerd door GITP en gehost door een derde partij. Het is dan ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen of om uw te kunnen voorzien van job-alerts.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Gepseudonimiseerde testgegevens kunnen door de wetenschappelijke afdeling van GITP worden toegepast voor de validatie en normering van tests alsmede voor benchmarkingsdoeleinden en statistische analyses. De data zijn met aanvullende beveiligingsmaatregelen beschermd. Het is ons gerechtvaardigde belang om de kwaliteit van testen te (blijven) waarborgen.

GITP verkoopt uw gegevens onder geen enkele omstandigheid aan derden.

IV. BEWAARTERMIJNEN

GITP slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking.

Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten:

Uw persoonlijke deelnemersportal (als daar sprake van is binnen een dienst) blijft in principe als service voor u openstaan, tenzij u aangeeft dat deze mag worden verwijderd. Over de vernietiging van bijvoorbeeld uw assessmentrapportages informeren wij u tijdig, zodat u deze te allen tijde naar uw eigen computer kunt downloaden.

V. UW RECHTEN

U hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

INZAGE IN UW PERSOONSGEGEVENS.

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarbij geldt een noodzakelijke beperking van het inzagerecht van het ruwe testmateriaal; daarvan kunnen wij geen afschrift verstrekken. Het bieden van inzage tijdens een gesprek, in combinatie met het schriftelijke eindrapport waar de uitslag van de test in beschreven staat, leidt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens echter tot een redelijk evenwicht tussen het recht op inzage aan de ene kant en het behoud van de waarde van de tests en de auteursrechtelijke bescherming van de psychologische tests aan de andere kant.

RECTIFICATIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

VERWIJDERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Wij zullen uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; u ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken; of er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen.

BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek indien na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als u niet al uw gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel.

VI. VRAGEN, VERZOEKEN, KLACHTEN EN TOEZICHT

VRAGEN EN VERZOEKEN

Voor vragen en verzoeken kunt u contact met ons opnemen door middel van het contactformulier.

KLACHT INDIENEN BIJ GITP

Als u een klacht rechtstreeks aan GITP wilt doorgeven kunt u gebruik maken van het onderstaande klachtenformulier of via:

GITP B.V.

Privacy Office

Ptolemaeuslaan 40

3528 BP Utrecht

Telefoon: 088 – 448 70 00

Email: privacy.office@gitp.nl

U ontvangt uiterlijk binnen vier (4) weken schriftelijk of per e-mail antwoord.

KLACHT INDIENEN BIJ DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

GITP heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG door GITP. U kunt rechtstreeks bij deze Functionaris Gegevensbescherming een klacht indienen. Dat kan per e-mail via privacy.office@gitp.nl ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming.

KLACHT INDIENEN BIJ DE AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u meent dat uw rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vindt u hiervoor een mogelijkheid.