Privacy Policy

Privacy Policy PiCompany B.V.

Laatste wijziging: 01-02-2015

 

Uw persoonsgegevens

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe PiCompany BV de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, opslaat en beveiligt. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle gegevens die specifiek herleidbaar zijn tot een persoon oftewel gegevens op basis waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw naam.

De verzameling, verwerking en opslag van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waaraan wij gebonden zijn volgens de Nederlandse wet en de Europese Unie.

Indien u een PiCompany test maakt op verzoek van een organisatie, dan houden wij ons - binnen de door de Wbp gestelde grenzen - aan de nationale regelgeving die geldt voor deze organisatie. In alle gevallen bewaakt PiCompany dat het beheer van uw gegevens op een vertrouwelijke en ethische manier geschiedt.

 

Met welk doel worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

PiCompany verzamelt en verwerkt uw persoons- en testgegevens om drie redenen:

1. Om een rapportage te kunnen opleveren die organisaties inzetten voor selectie en/of ontwikkeling.

Wanneer u in het kader van een selectie of ontwikkelprocedure in overleg met de organisatie heeft ingestemd een test te maken, wordt op basis van uw testresultaten een persoonlijke rapportage gegenereerd. Uzelf en/of de organisatie die de test heeft aangevraagd, kunnen in deze rapportage precies zien welke resultaten u op de test heeft behaald en deze resultaten gebruiken voor selectie of ontwikkeling.

2. Voor onderzoek met als doel de kwaliteit van de tests/vragenlijsten te bewaken, voor het samenstellen van benchmarks en voor statistische analyses.

PiCompany houdt zich daarbij aan de internationale richtlijnen die zijn opgesteld door de EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations). Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of tests wel betrouwbaar, valide, eerlijk meten en er worden normgroepen samengesteld.

Voor onderzoek worden uw testgegevens altijd anoniem en op groepsniveau gerapporteerd; deze zijn daardoor op geen enkele manier te herleiden tot u als persoon.

Verstrekking van extra achtergrondgegevens ten behoeve van onderzoek is altijd vrijwillig. Of u deze gegevens wel of niet verstrekt, heeft geen enkel gevolg voor uw resultaten of een eventuele verdere procedure (bijvoorbeeld een sollicitatie). Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor onderzoek.

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn.

3. Voor groepsoverzichten en onderzoek in opdracht van de organisatie.

In dit geval kunnen uw gegevens in een andere context gebruikt worden dan waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Tevens kan dit betekenen dat uw gegevens ‘verrijkt’ worden, aangevuld worden met bijvoorbeeld prestatiegegevens uit de praktijk.

De organisatie is de Verantwoordelijke; de organisatie dient u te informeren over welke gegevens met welk doel verwerkt worden en hoe deze vervolgens gerapporteerd en gedeeld worden. De organisatie dient hier eerst uw (expliciete) toestemming voor te verkrijgen voordat deze verrijking en koppeling aan andere gegevens plaatsvindt. Uw (expliciete) toestemming is tevens vereist indien rapportage niet anoniem plaatsvindt.

 

Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

Door toepassing van technische en organisatorische maatregelen garandeert PiCompany een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens.

Wij maken gebruik van de laatste opslag- en beveiligingstechnieken om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en oneigenlijk gebruik. Uw gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de daarvoor geautoriseerde personen en alleen voor het doel waarvoor uw gegevens oorspronkelijk verzameld zijn: het doel waar u eerder toestemming voor verleend heeft.

Medewerkers van PiCompany hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor de eerder genoemde doeleinden en zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen conform de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, de internationale richtlijnen van de EFPA, en de verder voor hun professie geldende beroepscodes.

Individuele testrapportages worden alleen verstrekt aan personen die door PiCompany gecertificeerd zijn met betrekking tot het goed kunnen interpreteren daarvan. Onderdeel van deze certificatie is dat de gecertificeerde personen toegerust zijn om het eerste aanspreekpunt te zijn met betrekking tot verzamelen, bewaren, bewerken en interpreteren van individuele gegevens.

Persoonsgegevens worden nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming overgedragen aan derden.

 

Uw rechten

U hebt het recht een verzoek in te dienen voor het inzien van of verwijderen van persoonsgegevens. Afhankelijk van het type gegevens, neemt u daartoe contact op met de organisatie of met PiCompany.

Via de organisatie:

  • Testuitslagen, testgegevens

Waar de organisatie Verantwoordelijke is, dient u zich eerst te wenden tot de organisatie waarvoor u de test heeft ingevuld.

Dit geldt voor testrapportages evenals inzageverzoeken met betrekking tot vragen en antwoorden. De organisatie kan u de testrapportage verstrekken; via de organisatie kan een afspraak gemaakt worden voor inzage in vragen en antwoorden onder supervisie van PiCompany (op het kantoor van PiCompany).

N.B.: Er wordt geen uitleg gegeven m.b.t. goede/foute antwoorden. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek (zie ook volgende paragraaf).

Verrijkte gegevens

Mocht PiCompany in opdracht van uw organisatie, extra gegevens over u verwerken (dit kan alleen indien uw organisatie u hierover geïnformeerd heeft en uw expliciete toestemming hierover heeft verkregen), dan dient u zich voor een verzoek tot inzage/verwijdering van persoonsgegevens tot uw organisatie te wenden.

Direct via PiCompany:

  • Achtergrondgegevens

Indien u de optionele achtergrondvragenlijst heeft ingevuld (vragen over o.a. uw opleidingsachtergrond en werkervaring), kunt u direct contact opnemen met PiCompany voor inzage in de over u verzamelde Achtergrondgegevens. Deze gegevens worden altijd op groepsniveau, anoniem gerapporteerd.

 

Indienen van een verzoek tot inzage/verwijdering van persoonsgegeven via PiCompany

Verzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail, maar ook schriftelijk, worden ingediend, waarbij bewijs van uw identiteit vereist is.

E-mail:          
privacy@picompany.nl

Postadres:     
PiCompany

Postbus 2182
3500 GD UTRECHT
Nederland

NB: Verzoeken kunnen niet telefonisch worden gedaan. Afhankelijk van het verzoek kan een  wettelijk vastgestelde administratievergoeding in rekening worden gebracht.

U ontvangt van ons binnen 4 weken antwoord.

Voor alle verzoeken geldt:

  • U dient een (gescande) kopie van een identiteitsbewijs bij te voegen (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
  • Het (gescande) verzoek dient door u gedateerd en ondertekend te zijn.
  • Bij inzage op locatie bij PiCompany dient u uw identiteitsbewijs te tonen.

Een verzoek om verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens, zal door PiCompany altijd worden ingewilligd tenzij uw persoonsgegevens om administratieve of wettelijke redenen door ons bewaard moeten worden.

 

Klachten

Klachten over de verzameling en verwerking van uw gegevens via het PiCompany online testsysteem, kunt u op dezelfde wijze bij PiCompany indienen.

Voor het verzamelen, bewaren en rapporteren over individuele gegevens onder de regie van een door PiCompany gecertificeerde persoon/organisatie, geldt de klachtenregeling binnen de betreffende organisatie.

icon-arrow-down icon-arrow-left icon-arrow-right icon-arrow-small-down icon-arrow-small-left icon-arrow-small-right icon-arrow-small-up icon-arrow-up icon-chat icon-check icon-facebook icon-linkedin icon-mail-fill icon-mail-outline icon-play icon-search icon-share icon-spinner icon-tel-full icon-tel-outline icon-telephone icon-twitter icon-close icon-doc icon-chat-2